• Praca
 • Kontakt
 • Emerson.com
 • Angielski / USA [ Zmień ]

Polityka prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania (zwanymi dalej „Warunkami”) przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej, ponieważ mają one wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Niniejsze porozumienie i jego akceptacja przez Użytkownika

Strona internetowa www.emerson.com stanowi własność spółki The Emerson Electric Co. (zwanej dalej „Emerson”) oraz jest przez nią zarządzana i dostarczana z jej siedziby w Saint Louis w stanie Missouri, w Stanach Zjednoczonych. Strony internetowe podmiotów zależnych od spółki Emerson i z nią stowarzyszonych stanowią własność tych podmiotów oraz są przez nie zarządzane i dostarczane. Niezależnie od powyższego niniejsze Warunki regulują sposób użytkowania wszystkich stron internetowych spółek grupy Emerson zawierających odsyłacze do tego dokumentu.

Korzystanie z jakichkolwiek treści, narzędzi, produktów lub usług, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych dostępnych na niniejszej stronie, jak również naszych aplikacji mobilnych oraz wszelkich informacji, narzędzi i usług dostępnych za pośrednictwem powyższych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „Serwisami”) jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków. W przypadku braku zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, w tym naszej Polityki prywatności, która zostaje włączona do niniejszych Warunków poprzez odniesienie, Użytkownicy proszeni są o niekorzystanie z naszych Serwisów. Na mocy niniejszego porozumienia wszelkie spory rozwiązywane będą indywidualnie, w drodze wiążącego arbitrażu, nie zaś w drodze rozpraw sądowych z udziałem ławy przysięgłych lub pozwów grupowych, zaś środki prawne przysługujące Użytkownikowi na wypadek ewentualnego sporu będą ograniczone.

Nasze Serwisy

Nasze Serwisy zostają udostępnione Użytkownikowi w celach informacyjnych, do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Mogą wystąpić sytuacje, w których dostęp do Serwisów zostanie przerwany z powodu zaplanowanych wcześniej plac konserwacyjnych lub aktualizacji, nagłych napraw, awarii łączy telekomunikacyjnych i/lub sprzętu bądź innych, podobnych zdarzeń.

Nasze Serwisy zawierają teksty, oprogramowanie, obrazy, fotografie, grafiki, nagrania audio i wideo, aplikacje, interfejsy użytkownika, interfejsy graficzne, logo, projekty, nazwy produktów oraz specyfikacje techniczne (zwane dalej „Materiałami”) opracowane w całości lub w części na podstawie informacji i materiałów dostarczonych przez nas lub przez inne źródła, które są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Cała treść niniejszej strony internetowej jest chroniona jako dzieło zbiorowe prawami autorskimi na podstawie przepisów o prawie autorskim obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na niniejszej stronie internetowej stanowią zarejestrowane bądź niezarejestrowane znaki towarowe spółki Emerson Electric Co., jej spółek zależnych i stowarzyszonych, jak również jej licencjodawców i dostawców treści oraz innych podmiotów zewnętrznych. Wszystkie powyższe znaki towarowe, logo i znaki usługowe stanowią własność ich prawnych właścicieli. Żadna z treści dostępnych na niniejszej Stronie internetowej nie może być interpretowana jako przyznająca Użytkownikowi jakiekolwiek licencje bądź prawa do wykorzystania któregokolwiek ze znaków towarowych, logo bądź znaków usługowych wyświetlanych na niniejszej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody ich prawnych właścicieli.

Wykorzystywanie któregokolwiek z powyższych Materiałów na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w jakiejkolwiek sieci komputerowej lub w środowisku sieciowym bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Materiały nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, modyfikowane, wgrywane, rozpowszechniane, przesyłane ani dystrybuowane w jakikolwiek sposób ani też poddawane procesowi dekompilacji, inżynierii wstecznej bądź deasemblacji. Użytkownik jest uprawniony do pobrania jednej kopii danego Materiału na dowolny, pojedynczy komputer na swój prywatny, niekomercyjny użytek pod warunkiem nienaruszania informacji o prawach autorskich, znakach towarowych oraz innych prawach własności, a także niezmieniania i nieusuwania oznaczeń autorskich. Powyższe ograniczone upoważnienie nie stanowi przeniesienia praw własności dotyczących Materiałów, a korzystając z naszych Serwisów, Użytkownik potwierdza, że nie nabywa w ten sposób żadnych licencji, praw własności ani innych uprawnień w odniesieniu do Materiałów.

Korzystanie z naszych Serwisów

Uzyskanie dostępu do niektórych funkcjonalności naszych Serwisów może wymagać utworzenia konta Użytkownika. Zabronione jest:

 • tworzenie kont dla osób trzecich;
 • posługiwanie się kontami innych Użytkowników bez ich zgody oraz pozyskiwanie, rejestrowanie bądź wykorzystywanie danych logowania innych Użytkowników;
 • sprzedawanie, zbywanie, udostępnianie w ramach licencji bądź przenoszenie na osobę trzecią własnego konta, nazwy Użytkownika lub wszelkich uprawnień związanych z posiadanym kontem.

Podczas zakładania konta należy podać prawdziwe, aktualne, rzetelne i kompletne informacje dotyczące Użytkownika. Dane te muszą być w stosownych przypadkach aktualizowane, aby zapewnić ich prawdziwość i dokładność. Odpowiedzialność za zabezpieczenie hasła, jak również za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem konta spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub przez inne podmioty w związku z nieupoważnionym wykorzystaniem konta. W przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa lub nieupoważnionego wykorzystania hasła bądź konta Użytkownika należy niezwłocznie powiadomić nas o takim zdarzeniu.

Użytkownik potwierdza, że ma prawo oraz zdolność prawną do zawarcia porozumienia, które stanowią niniejsze Warunki, oraz zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów, rozporządzeń i regulacji (np. na szczeblu federalnym, stanowym, lokalnym lub prowincjonalnym) obowiązujących w odniesieniu do korzystania z naszych Serwisów oraz Treści Użytkownika, w tym m.in. przepisów dotyczących praw autorskich i eksportu.

Zabronione jest:

 • obchodzenie, wyłączanie lub zakłócanie w jakikolwiek inny sposób zabezpieczeń Serwisów lub funkcjonalności, które uniemożliwiają bądź ograniczają możliwość wykorzystania lub skopiowania Materiałów oraz Treści Użytkownika bądź służą egzekwowaniu ograniczeń dotyczących wykorzystania naszych Serwisów oraz Materiałów i Treści Użytkownika;
 • podejmowanie jakichkolwiek czynności ingerujących w działanie naszych Serwisów (lub serwerów i sieci z nimi powiązanych) bądź je zakłócających, w tym przesyłanie wszelkiego rodzaju robaków, wirusów, programów szpiegowskich, złośliwego oprogramowania lub innego rodzaju niszczycielskich bądź szkodliwych kodów;
 • wprowadzanie do naszych Serwisów jakichkolwiek treści lub kodów oraz ingerowanie wszelkimi innymi metodami w sposób dostarczania dowolnej części naszych Serwisów Użytkownikowi bądź wyświetlania ich w jego przeglądarce lub na jego urządzeniu;
 • zmienianie, modyfikowanie lub przekształcanie dowolnej części naszych Serwisów z jakiegokolwiek powodu;
 • stosowanie lub uruchamianie wszelkich systemów automatycznych, w tym m.in. tzw. pająków, robotów, przeglądarek offline itp., które uzyskują dostęp do naszych Serwisów i w określonym przedziale czasowym przesyłają na nasze serwery więcej zapytań niż mógłby to zrobić człowiek korzystający z konwencjonalnej przeglądarki internetowej;
 • uzyskiwanie dostępu (lub podejmowanie prób uzyskania dostępu) do naszych Serwisów, w tym do Materiałów i Treści Użytkownika, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez dostarczane przez nas interfejsy;
 • wykorzystywanie naszych Serwisów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieuprawnionych celów.

Treści Użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści, które prześle, opublikuje lub wyświetli (takie jak obrazy, fotografie, grafiki, treści audio i wideo, teksty, informacje, dzieła autorskie, aplikacje, odnośniki oraz wszelkie inne komunikaty, treści i materiały) (zwane dalej łącznie „Treściami Użytkownika”), w tym m.in. za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych, praw własności oraz za wszelkie inne szkody wynikające z przesyłania powyższych treści.

Treści Użytkownika muszą spełniać następujące wymogi:

 • zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem naszych Serwisów wszelkich Treści Użytkownika o charakterze nękającym, obscenicznym, zastraszającym, napastliwym, zniesławiającym, obelżywym, obraźliwym, przedstawiających przemoc, nagość lub częściową nagość, dyskryminujących, nielegalnych, naruszających prawa osób trzecich, szerzących nienawiść, pornograficznych i zawierających podteksty seksualne, a także Treści Użytkownika zachęcających do zachowań, które uznawane są za przestępstwo, podlegają odpowiedzialności cywilnej, łamią jakiekolwiek prawo lub są w inny sposób niestosowne;
 • zabronione jest publikowanie ogłoszeń, ofert, odnośników o charakterze spamu do innych stron lub osób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 • zabronione jest szkalowanie, prześladowanie, nękanie, dręczenie, napastowanie, zastraszanie jakichkolwiek osób lub podmiotów oraz grożenie im i podszywanie się pod nie;
 • zabronione jest publikowanie nieprawdziwych lub mylących informacji;
 • zabronione jest publikowanie informacji prywatnych, poufnych lub wrażliwych, o ile Użytkownik nie zostanie o to przez nas wyraźnie poproszony (np. podanie danych karty kredytowej w celu realizacji transakcji zakupu za pośrednictwem naszych Serwisów).

Kierujemy się zasadą nieakceptowania i nieuwzględniania jakichkolwiek pomysłów, sugestii bądź materiałów, o które wyraźnie nie poprosiliśmy Użytkownika. Wszelkie informacje lub materiały nadesłane do nas przez Użytkownika będą uznawane za niepoufne i niezastrzeżone. Nasze Serwisy mogą obecnie lub w przyszłości umożliwiać przesyłanie Treści Użytkownika oraz ich hosting, udostępnianie i/lub publikację. Żadne Treści Użytkownika nie mają charakteru poufnego niezależnie od tego, czy zostały opublikowane. Użytkownik akceptuje również fakt, że korzystając z Internetu, może być narażony na naruszenia bezpieczeństwa, oraz że niemożliwe jest zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas przesyłania Treści Użytkownika lub innych informacji.

Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności związane z nadesłanymi przez niego Treściami Użytkownika. Przesyłając informacje oraz inne materiały za pośrednictwem naszych Serwisów, Użytkownik automatycznie przyznaje nam (lub gwarantuje, że właściciel takich informacji oraz materiałów wyraźnie przyznaje nam) nieodpłatne, wieczyste, nieodwołalne i nieograniczone prawo i licencję w zakresie wykorzystywania, reprodukowania, wyświetlania, przedstawiania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, przesyłania i rozpowszechniania lub udostępniania w inny sposób osobom trzecim powyższych informacji oraz materiałów (w całości lub w części i w dowolnym celu) na całym świecie i/lub włączania ich do innych prac w dowolnej formie, przy użyciu dowolnego nośnika lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości. Użytkownik zezwala również na wykorzystanie przez nas w dowolnym celu wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy fachowej lub technik nadesłanych przez Użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do określania według własnego uznania, czy Treści Użytkownika są odpowiednie i zgodne z niniejszymi Warunkami, w tym m.in. do decydowania, czy ich objętość jest właściwa. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do usuwania, edytowania, blokowania i/lub monitorowania Treści Użytkownika według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia, oraz do uniemożliwienia Użytkownikowi przesyłania takich materiałów w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

Na niniejszej stronie internetowej może być udostępniania funkcja „czatu na żywo”. W takim przypadku wszelkie treści przesyłana przez Użytkownika przy użyciu tej funkcji będą uważane za Treści Użytkownika. W szczególności nie udzielamy gwarancji poufności w odniesieniu do funkcji czatu na żywo.

Treści podmiotów zewnętrznych oraz Witryny zewnętrzne

Podczas korzystania z naszych Serwisów Użytkownik może zetknąć się z Treściami Użytkownika nadsyłanymi, publikowanymi lub wyświetlanymi przez innych użytkowników i pochodzącymi z różnych źródeł. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzetelność, przydatność czy też bezpieczeństwo takich treści lub za związane z nimi prawa własności intelektualnej. Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa wszelkich uprawnień wynikających z przepisów prawa lub zasad słuszności oraz przysługujących mu środków prawnych, które mógłby egzekwować wobec nas w związku z powyższym.

Dla wygody Użytkownika możemy udostępniać odsyłacze do innych stron internetowych prowadzonych przez niezależne podmioty zewnętrzne („Witryny zewnętrzne”). Użytkownik korzysta z powyższych odsyłaczy na swoje własne ryzyko. Nie sprawujemy kontroli nad treścią, usługami, zasadami prywatności, warunkami użytkowania ani praktykami w odniesieniu do witryn podmiotów zewnętrznych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Udostępnienie powyższych treści lub odsyłaczy nie oznacza sponsorowania bądź wspierania ich przez nas (dotyczy to również informacji i materiałów pojawiających się na Witrynach zewnętrznych lub opisywanych na takich stronach produktów i usług) ani naszego powiązania z takimi treściami lub odsyłaczami. Nie oznacza to również, że jakakolwiek Witryna zewnętrzna została upoważniona do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub praw autorskich spółki Emerson, jej spółek zależnych i stowarzyszonych. Nie będziemy stroną żadnych transakcji zawieranych przez Użytkownika z zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za monitorowanie takich transakcji. Korespondencja Użytkownika i jego kontakty handlowe z podmiotami zewnętrznymi, do których trafił on za pośrednictwem naszych Serwisów, pozostają w wyłącznej gestii Użytkownika i danego podmiotu zewnętrznego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nasze Serwisy, w tym m.in. strony internetowe, Materiały, Treści Użytkownika, wszelkie produkty i usługi udostępniane za pośrednictwem naszych Serwisów, jak również informacje, oprogramowanie, udogodnienia, usługi, powiązane komunikaty oraz inne treści zawarte w naszych Serwisach udostępniane są w stanie, w jakim są dostępne w danym momencie, ze wszystkimi ewentualnymi wadami. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa wyłączamy wszelkie zapewnienia lub gwarancje, wyrażone wprost lub dorozumiane, w tym m.in. w zakresie przydatności handlowej, nienaruszania praw stron trzecich, przydatności do określonego celu oraz gwarancje wynikające z przebiegu sprzedaży lub świadczenia, a także gwarancje dokładności, rzetelności, przydatności i kompletności informacji udostępnianych za pośrednictwem naszych Serwisów oraz gwarancje nieprzerwanego, bezbłędnego i bezpiecznego działania naszych Serwisów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z naszych Serwisów, w tym za szkody spowodowane przez wirusy, robaki, konie trojańskie bądź jakiekolwiek inne oprogramowanie komputerowe lub anomalie mogące prowadzić do zainfekowania, zakłócenia działania lub uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania, pamięci lub jakiejkolwiek innej własności Użytkownika bądź osób trzecich wskutek uzyskania przez Użytkownika dostępu do naszych Serwisów bądź korzystania z nich.

Zrzekamy się odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób lub podmiotów z tytułu wszelkich strat, szkód (rzeczywistych, wtórnych, wymagających odszkodowania z nawiązką lub innych), uszkodzeń, roszczeń, zobowiązań lub wynikającej z jakichkolwiek innych przyczyn i mającej jakikolwiek inny charakter, związanej z materiałami, treściami, Treściami Użytkownika, produktami lub usługami reklamowanymi bądź oferowanymi przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem naszych Serwisów lub promowanymi przy pomocy banerów lub innych form reklamy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się na to, że ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z naszych Serwisów. W żadnym przypadku my, nasi dostawcy ani inne podmioty zewnętrzne wskazane przez nas lub zaangażowane w tworzenie, przygotowanie lub dostarczanie naszych Serwisów nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe lub wymagające odszkodowania z nawiązką (w tym m.in. wszelkie poniesione koszty i wydatki, utracone zyski, utracone dane lub programy oraz przerwy w prowadzeniu działalności) wynikające z uzyskania przez Użytkownika dostępu do naszych Serwisów, korzystania z nich lub nieumiejętnego korzystania z nich, a także związane z rezultatami korzystania z naszych Serwisów bądź wszelkich udostępnianych za ich pośrednictwem materiałów (w tym m.in. szkody wynikające z niewykonania, błędu, przeoczenia, odesłania do Witryn zewnętrznych, zakłócenia, usunięcia danych, usterki, opóźnienia operacji lub przesyłu danych, wirusów komputerowych, awarii łączy telekomunikacyjnych bądź nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek systemu lub komputera, jego uszkodzenia, modyfikacji lub wykorzystania), dochodzone w związku z gwarancją, umową, czynem zabronionym, zaniedbaniem, odpowiedzialnością absolutną czy też jakąkolwiek inną podstawą prawną oraz niezależnie od tego, czy zostaliśmy powiadomieni o możliwości zaistnienia powyższych szkód. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie, zaniechanie lub postępowanie jakiegokolwiek użytkownika bądź podmiotu zewnętrznego, w tym za Treści Użytkownika oraz Witryny zewnętrzne. Kwota maksymalnej łącznej odpowiedzialności spółki Emerson i jej spółek zależnych oraz powiązanych, a także członków jej kadry zarządzającej, dyrektorów, udziałowców, poprzedników i następców prawnych, pracowników i agentów wobec Użytkownika na mocy niniejszych Warunków, czy to z tytułu umowy, czynu zabronionego czy na innej podstawie prawnej, wynosi 100 USD. W przypadku niezadowolenia z jakichkolwiek Materiałów udostępnianych za pośrednictwem naszych Serwisów lub któregokolwiek z niniejszych Warunków jedynym środkiem przysługującym Użytkownikowi jest zaprzestanie korzystania z naszych Serwisów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z naszych Serwisów, zrzeka się swoich praw związanych z roszczeniami, które w danym czasie są nieznane lub nieprzewidywane, oraz w związku z odstąpieniem od nich potwierdza, że zna, rozumie i wyraźnie zrzeka się swoich uprawnień wynikających z sekcji 1542 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (oraz wszelkich innych, podobnych praw obowiązujących na terenie któregokolwiek ze stanów lub terytoriów Stanów Zjednoczonych), który stanowi, iż „ogólne wyłączenie nie obejmuje roszczeń, których wierzyciel nie zna lub których istnienia na swoją korzyść nie podejrzewa w momencie dokonania wyłączenia, które to roszczenia, jeżeli byłyby znane wierzycielowi, miałyby istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem”.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnić od odpowiedzialności, zabezpieczyć i bronić nas, członków naszej kadry zarządzającej, dyrektorów, udziałowców, poprzedników i następców prawnych, pracowników i agentów oraz nasze spółki zależne i stowarzyszone w zakresie wszelkich żądań, strat, zobowiązań, roszczeń i kosztów (w tym honorariów adwokackich) wysuwanych wobec spółki Emerson przez strony trzecie w związku z (i) Treściami Użytkownika lub uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do naszych Serwisów i korzystaniem z nich, (ii) naruszeniem bądź rzekomym naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków, (iii) naruszeniem bądź rzekomym naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym m.in. praw własności intelektualnej, praw do wizerunku, poufności, własności lub prywatności, (iv) naruszeniem bądź rzekomym naruszeniem przez Użytkownika wszelkich przepisów prawnych, regulaminów, regulacji, kodeksów, statutów, rozporządzeń lub nakazów, (v) posądzeniem Użytkownika przez stronę trzecią o to, że poniosła straty z powodu Treści Użytkownika lub (vi) niezgodnego z prawdą przedstawienia faktów przez Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego prowadzenia obrony i sprawowania kontroli w odniesieniu do wszelkich spraw podlegających zwolnieniu od odpowiedzialności i ochronie ze strony Użytkownika, zaś Użytkownik zobowiązuje się do niezaspokajania jakichkolwiek roszczeń bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik zobowiązuje się do współpracowania z nami w zakresie wynikającym z charakteru sprawy w celu umożliwienia obrony przed jakimikolwiek roszczeniami. Powyższe zobowiązanie dotyczące obrony i zwolnienia od odpowiedzialności pozostanie w mocy po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszych Warunków i zaprzestaniu korzystania z naszych Serwisów przez Użytkownika.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Materiały udostępniane za pośrednictwem naszych Serwisów mogą zawierać różne stwierdzenia wybiegające w przyszłość, które mogą być oparte na założeniach dotyczących działalności, przyszłych wyników i perspektyw spółki Emerson. Tego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość powstają na podstawie bieżących oczekiwań i są obarczone ryzykiem oraz niepewnością.

W związku z postanowieniami amerykańskiej Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) dotyczącymi programu „bezpieczna przystań”, prezentujemy poniżej oświadczenie ostrzegawcze, wskazujące ważne czynniki gospodarcze, polityczne i technologiczne, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki lub zdarzenia będą znacznie odbiegały od tych, które opisano lub zasugerowano w twierdzeniach wybiegających w przyszłość oraz w powiązanych z nimi założeniach. Do wspomnianych powyżej czynników należą: (1) zmiany w obecnym lub przyszłym środowisku biznesowym, w tym zmiany stóp procentowych, nakładów inwestycyjnych i wydatków konsumenckich, (2) czynniki związane z konkurencją oraz reakcjami konkurentów na nasze działania, (3) pomyślny rozwój i wprowadzenie na rynek planowanych produktów, (4) zmiany przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym dotyczących podatków, (5) niestabilne rządy i warunki działalności biznesowej w gospodarkach wschodzących, (6) utrzymanie się warunków sprzyjających przejmowaniu podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym odpowiednich wymogów regulacyjnych oraz wartości rynkowej przejmowanych jednostek.

Zmiany w treści niniejszych Warunków oraz ich wypowiedzenie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków wedle własnego uznania i w dowolnym momencie oraz do skorygowania wszelkich błędów lub pominięć w dowolnej części naszych Serwisów i Materiałów, a także do publikowania takich aktualizacji na niniejszej stronie internetowej z podaniem nowej daty wejścia w życie. Materiały mogą ulegać zmianom i modyfikacjom, mogą być dodawane i usuwane oraz aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym czasie, jednakże nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizowania. Możemy także wprowadzać zmiany dotyczące produktów, usług, programów i cen (jeśli zostały podane) opisywanych w naszych Serwisach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszych Serwisów po wprowadzeniu do nich zmian będzie uznawane za akceptację takich zmian. Użytkownik powinien co jakiś czas powracać do treści niniejszych Warunków, aby zapoznać się z ich aktualną wersją, ponieważ jest zobowiązany do ich przestrzegania.

Niniejsze Warunki pozostaną w mocy przez cały czas korzystania przez Użytkownika z naszych Serwisów lub do chwili ich wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do tego, aby w dowolnym czasie (i) zawiesić lub unieważnić uprawnienia Użytkownika do uzyskiwania dostępu do naszych Serwisów i korzystania z nich oraz (ii) wypowiedzieć Użytkownikowi niniejsze Warunki, jeżeli uznamy, że Użytkownik utrudniał lub uniemożliwiał innemu użytkownikowi korzystanie z naszych Serwisów lub korzystał z naszych Serwisów w jakikolwiek inny sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami. Po wypowiedzeniu niniejszych Warunków użytkownik automatycznie traci prawo do korzystania z naszych Serwisów oraz musi niezwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane Materiały.

Prawo właściwe i arbitraż

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Missouri, Stany Zjednoczone, z wyłączeniem jakichkolwiek norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Wszelkie roszczenia oraz spory pomiędzy Użytkownikiem i spółką Emerson powstałe w całości lub w części w związku z naszymi Serwisami będą rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego, wiążącego arbitrażu w Stanie Missouri, Stany Zjednoczone. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby konflikty pomiędzy nim i spółką Emerson były rozwiązywane w drodze wiążącego arbitrażu oraz zrzeka się prawa do uczestnictwa w pozwach grupowych lub postępowaniach arbitrażowych z powództwa grupowego. W przypadku niemożności wyegzekwowania postanowień wiążącego arbitrażu Użytkownik poddaje się wyłącznej jurysdykcji stanu Missouri w odniesieniu do wszelkich sporów. Wszelkie powództwa ze strony Użytkownika w odniesieniu do korzystania z naszych Serwisów muszą zostać wniesione w ciągu sześciu (6) miesięcy od zaistnienia danego roszczenia lub podstawy powództwa.

Całość porozumienia oraz nieobowiązywanie postanowień zabronionych prawnie

Niniejsze Warunki stanową całość porozumienia pomiędzy spółką Emerson i Użytkownikiem w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z naszych Serwisów. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które będą nadal w pełni wiążące.

Nasze zobowiązania oraz nasza odpowiedzialność w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług regulowane są wyłącznie przez nasze warunki sprzedaży lub licencje, na mocy których takie produkty i usługi są sprzedawane lub udostępniane.

Nie udzielamy żadnego zapewnienia co do tego, że Materiały udostępniane za pośrednictwem naszych Serwisów są właściwe lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach oraz w zakresie korzystania z nich na terytoriach, gzie ich treść jest prawnie zabroniona. W przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do naszych Serwisów spoza terytoriom stanu Missouri to na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących go przepisów miejscowego prawa. Zabronione jest korzystanie z naszych Serwisów oraz wywóz informacji i materiałów z naruszeniem przepisów prawa eksportowego Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju.

Strona internetowa www.emerson.com jest zarządzana przez spółkę Emerson z jej siedziby w Stanach Zjednoczonych oraz przechowywana na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych; pozostałe strony internetowe należące do spółki Emerson mogą być zarządzane i dostarczane z różnych lokalizacji poza granicami Stanów Zjednoczonych. Materiały zamieszczane na powyższych stronach lub dołączane do naszych Serwisów w jakikolwiek inny sposób mogą odnosić się do produktów, programów bądź usług niedostępnych w kraju Użytkownika.